Tuesday, September 22, 2020

སེམས་ཁམས་འཕྲོད་བསྟེན།

ཁྱོད་རང་ མི་གཞོནམ་ཨིན་པ་ཅིན་དང་ སྤྱིར་བཏང་སེམས་ཁམས་འཕྲོད་བསྟེན་སྐོར་ལས་ བརྡ་དོན་དགོ་པ་ཅིན་ སྡེ་ཚན་འདི་ཁྱོད་ཀྱི་དོན་ལུ་ཨིན། 

མངམ་ཤེས་ནིའི་དོན་ལུ་ དོན་ཚན་གུར་ཨེབ་གནང།

ཁོང་ཁྲོ་སྐོར་ལས་ཧ་གོ་ནིའི་དོན་ལུ།

སེམས་འཚབ་།

རང་གི་གཟུགས་ རང་གི་ག་དེ་འབད་མནོཝ་སྨོ་དང་ མཐོངམ་སྨོ།

སེམས་སྡུག།

སེམས་ཁམས་ཀྱི་ནད་གཞི་འདི་ ག་ཅི་སྨོ?

རང་གི་རང་ལུ་ གནོདཔ་བཀལ་ནི།

རང་སྲོག་རང་གཅད་ནིའི་མནོ་བསམ།