Monday, September 28, 2020
 སེམས་ཁམས་ཀྱི་ནད་གཞི་དང་ སྨྱོ་རྫས་ ཆང་ ཡང་ཅིན་ མི་ཚེ་གི་གནས་སྟངས་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན།
ན་གཞོན་ཚུ་གི་རྒྱུད་ལུ་ རྟགས་དང་མཚན་མ་ དེ་ལས་ གཞན་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་ ཕྱིར་བཤད་འབད་མ་ཚུགས་པའི་གནད་དོན་ཐོག་ལུ་བློ་སླབ་ནི།
སེམས་ཁམས་འཕྲོད་བསྟེན་དང་ སྨྱོ་རྫས་ དེ་ལས་ཆང་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ཚུ་ཧ་གོ་ཞིནམ་ལས་ མི་ཚེའི་གདོང་ལེན་འཛིན་སྐྱོང་འབད་ནིའི་གནས་སྐབས་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ཤེསཔ་འབད།